Klimatanpassning

Behöver du komma i gång med eller utveckla ditt klimatanpassningsarbete? Pussel Klimatkonsult erbjuder ett stöd till kommuner, företag och andra organisationer som vill utveckla sin förmåga att hantera klimatförändringarna.

Klimatförändringarna för med sig ett varmare och blötare klimat vilket är riskfaktorer för hälsa, bebyggd miljö, affärsvärden samt natur och kulturmiljön, för att nämna några. Att anpassa en verksamhet till ett förändrat klimat blir allt viktigare i takt med att klimatet förändras. För många är det en komplex fråga med många dimensioner och det är en utmaning att gå från ord till handling. 

Pussel klimatkonsult stöttar olika aktörer att komma i gång med eller utveckla sin klimatanpassning. Vi erbjuder en palett med tjänster – inspirerande utbildningar, stöd i framtagande av klimatanpassningsplan, utredningar och analyser och kommunikationsmaterial. Tjänster som alla syftar till att öka förmågan att hantera klimatförändringarna.

Vi arbetar efter vedertagen metodik och designar uppdragen utifrån kundens behov och utmaningar. 

Inspirerande utbildningar

Våra inspirerande utbildningar hjälper er att komma igång med, eller att utveckla ert arbete, på området. Förslagsvis i samband med en kick off för en ledningsgrupp eller för att utbilda en arbetsgrupp. Utbildningarna är interaktiva och föreläsningar kombineras vanligen med workshops.

Aktuella utbildningar är: 

 • Nosa på klimatanpassning: En lättfattlig introduktion till klimatanpassning och vad det kan innebära för verksamheten. 
 • Sveriges framtida klimat: En utbildning om hur Sveriges framtida klimat kan se ut utifrån scenarios för 2050 och 2100. 
 • Fastighetsägare i ett förändrat klimat: En utbildning som tydliggör vad klimatanpassning innebär i ett fastighetsägarperspektiv. 
 • Vision 2070: En workshop där syftet är att beskriva ett framtida klimatanpassat samhälle bortom dagens utmaningar.  
 • Våra fastigheters naturkapital & resiliens i ett förändrat klimat: En utbildning tillsammans med Calluna AB. 
 • Projektfinansiering till klimatanpassning:  En orientering i möjliga finansiärer.  

Vi utvecklar kontinuerligt nya utbildningar och anpassar till nya målgrupper. 

Klimatanpassningsplan

Vi erbjuder ett stöd till kommuner, företag och andra organisationer som vill etablera ett systematiskt arbete med klimatanpassning. Vi kan leda processen eller coacha de medarbetare som har i uppdrag att leda processen internt. Vi kan också vara behjälpliga med olika delar av processen, exempelvis med nulägesinventering, risk- och sårbarhetsbedömning samt omvärldsbevakning eller uppföljning och utvärdering.

Vi arbetar utifrån vedertagen metodik (SMHI: lathund för klimatanpassning, EU Adaptation Support tool) men anpassar till organisationens förmåga att utveckla arbetet. Metodiken följer följande steg: 

 • Motivera: Att motivera organisationen till att sätta igång ett arbete med klimatanpassning.
 • Etablera: Att sätta strukturen för hur klimatanpassningsarbetet kan läggas upp.
 • Analysera: Att ta reda på hur organisationen och dess verksamhet påverkas av klimatförändringarna och bedöma vilka risker som är mest väsentliga att hantera.
 • Åtgärda: Att identifiera, välja och prioritera åtgärder som hanterar organisationens väsentliga  klimatrisker.
 • Genomföra: Att göra planen klar för genomförande, verksamhetsintegrering, finansiering och antagandeprocess mm.
 • Uppföljning och utvärdering 

Ett systematiskt arbete med klimatanpassning leder till ökad handlingskraft, samverkan och kompetens vilket möjliggör att ord blir till handling.

Utredningar och analyser

Pussel Klimatkonsult erbjuder ett stöd till myndigheter och andra organisationer med uppdrag att främja klimatanpassning, när det gäller utredningar och analyser. Det kan handla om:

 • Behovsinventering
 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Underlag till klimatanpassningsplan
 • Målgruppsanalys
 • Projektledning
 • Förstudie
 • Omvärldsbevakning

Kommunikationsmaterial

Pussel Klimatkonsult erbjuder framtagande av informationsmaterial som på ett enkelt och lättfattligt sätt berättar om klimatförändringar och klimatanpassning. Vi använder goda exempel, intervjuer och populariseringar för att göra komplicerad fakta konkret för beslutsfattare och tjänstemän i olika organisationer. Företaget har ett samarbete med en kommunikationsbyrå och kan om så önskas ta ett helhetsansvar för en produkt.