Hjälp med ansökan till klimatklivet? – Nästa stoppdatum 30 september

Klimatklivets nästa ansökningsomgång är öppen mellan 
2020-09-21 kl 09:00 – 2020-09-30 kl 17:00.

Kontakta mig gärna om du har en projektide som du vill ha hjälp med att utveckla till en ansökan.

Klimatklivet är ett statligt stöd till investeringar som varaktigt minskar utsläppen av växthusgaser som kan sökas av kommuner, företag och andra organisationer. Avgörande för att få bidrag är åtgärdens koldioxideffektivitet, dvs hur mycket koldioxid som plockas bort per investerad krona. 

Nyheter i stödet är

  • att det nu även går att söka för spillvärmeåtgärder på anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandel.
  • att klimatinvesteringar i jordbruket prioriteras, exempelvis bioenergi till spannmålstorkar och växthus.
  • att informationsåtgärder inte längre kan få stöd från Klimatklivet. 

Pussel Klimatkonsult erbjuder stöd i att skriva ansökan eller bollplank för den som vill skriva på egen hand. Företaget har gedigen erfarenhet av klimatklivet och har bidragit till drygt 40 beviljade ansökningar; tankstationer för HVO, energikonvertering inom lantbruk och industri, laddstationer för bostadsrättsföreningar och affärsetableringar, lustgasrening på sjukhus mm.

Kontakta Pussel Klimatkonsult för mer info och för ett förutsättningslöst samtal för att reda ut om just din investering passar för klimatklivet. 

cecilia@pusselklimat.se
www.pusselklimat.se

Mer information om stödet finns på Naturvårdsverkets hemsida Klimatklivet

Skrift: Är din fastighet klimatsäkrad? Fastighetsägare i ett förändrat klimat

Fastighetsägare påverkas av klimatförändringarna och behöver klimatsäkra sina fastigheter. Branschorganisationen Fastighetsägarna har därför tagit fram en skrift om vad klimatförändringarna konkret kan innebära för en fastighetsägare och hur en fastighetsägare kan arbeta för att klimatsäkra sina fastigheter. Texterna har tagits fram av Pussel Klimatkonsult.

Broschyren finns att ladda ner på Fastighetsägarnas hemsida

Kom igång med klimatanpassning!

Står din organisation inför att påbörja eller utveckla klimatanpassning?

Pussel Klimatkonsult erbjuder här ett stöd. Det handlar om utbildningsdagar, workshops, processstöd till organisationens ansvarige, genomförande av nulägesanalyser, stöd i bedömningar av risker och sårbarheter samt utformande av åtgärder.

Pussel Klimatkonsult lotsar genom processen utifrån en vedertagen metodik
– EU verktyget ”Climate adaptation support tool”

Här finns det projektfinansiering till klimatanpassning!

Att det saknas pengar till klimatanpassningen i Sverige är de flesta överens om. Samtidigt finns det flera utlysningar där man kan söka projektmedel, både nationellt och från EU. Utlysningar där det ofta är ett undersök från svenska klimatanpassningsaktörer. Exempel på sådana utlysningar är:

  • Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar (Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten)
  • Utmaningsdriven innovation (Vinnova)
  • Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket)
  • EU:s miljöfonder LIFE.

Mer information finns på klimatanpassningsportalen, där Pussel Klimatkonsult fortlöpande skriver om projektfinansiering till klimatanpassning, på uppdrag av SMHI. Mer info här.

Pussel Klimatkonsult kommer att hålla i en workshop om projektfinansiering till klimatanpassning konferensen Klimatanpassning 2017 den 7 september 2017, tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Mer info här.

Vi gör´t skriver om Pussel Klimatkonsult

I kampanjen Vi gör´t lyfts ett antal goda exempel från Östergötland på företag som varje dag på olika sätt arbetar för att bidra till en hållbar utveckling. Pussel Klimatkonsult är ett av dessa företag. I exemplet beskrivs företagets goda resultat när det gäller ansökningar till klimatklivet. Hittills 21 beviljade ansökningar om  10,8 bidragsmiljoner som förväntas minska utsläppen av koldioxid med 60 000 ton per år.

Läs mer på Vi gört´ts hemsida