Äntligen en utlysning för nya Klimatkliv

Aktuellt

Under en längre tid har Klimatklivet varit stängt och det har varit osäkert med nya ansökningsomgångar. Nu har Naturvårdsverket äntligen publicerat datum för nästa ansökningsomgång:

  • Nästa ansökningsperiod är öppen 18–29 september 2023.

Datumen gäller både vanliga ansökningar och elbilsladdning (publika laddstolpar och icke-publika laddstolpar i verksamheter).

När det gäller elbilsladdning och laddinfrastruktur skiljer sig processen beroende på om det är publika eller icke-publika laddstolpar som avses.

  • Laddstolpar för publik laddning söks genom ett anbudsförfarande. Länsstyrelsen i aktuellt län håller samråd om lämpliga platser mellan 14–25 augusti 2023, för info se respektive länsstyrelses hemsida.
  • Laddstolpar för icke-publik laddinfrastruktur i verksamheter söks via ordinarie klimatklivet.    
  • Är laddstolparna avsedda för boende eller anställda är det ett särskilt stöd som gäller: ”Ladda bilen”.

Det kommer vara snabba ryck i denna sökomgång. Åtgärder som går att genomföra på kort tid kommer att prioriteras. Med kort tids avses att åtgärderna ska vara slutförda senast den 30 juni 2024. Detta då Naturvårdsverket måste slutbedöma åtgärderna innan årsskiftet. Längre projekt kan sökas, men kommer endast att beviljas om det tillkommer medel i höstbudgeten.

Frågor och svar om Klimatklivets ansökningsperiod 2023 (naturvardsverket.se)

Elbilsladdning och laddinfrastruktur (naturvardsverket.se)

 

Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt stöd för investeringar som varaktigt minskar utsläppen av växthusgaser. Avgörande för att få bidrag är åtgärdens koldioxideffektivitet, dvs hur mycket koldioxid som kan plockas bort per investerad krona. 

Pussel Klimatkonsult erbjuder ett stöd till företag och andra aktörer som vill söka klimatklivet.  Pussel Klimatkonsult har gedigen erfarenhet och har hjälpt ett stort antal företag inom bland annat lantbruk och cirkulär ekonomi till beviljade ansökningar. Exempel på beviljade ansökningar är investeringar är tankstationer för förnybart bränsle, energikonvertering inom lantbruk, trädgård och industri, laddstationer för elfordon, lustgasrening samt cirkulära innovationer med klimatnytta. Sammanlagt ca 50 beviljade ansökningar. 

Bidragsanalys

Om inte klimatklivet passar er projektidé kan jag erbjuda en bidragsanalys över möjliga projektfinansiärer, både nationellt och inom EU.  Exempel på finansiärer är Energimyndigheten, Vinnova, LIFE, Horisont Europa. Bidragsanalysen görs i samverkan med experter på de olika bidragssystemen.  

Aktuell Hållbarhet: Utbildning i klimatanpassning

Pussel Klimatkonsult arrangerar genom Aktuell Hållbarhet en utbildning i klimatanpassning: Riskbedömning och åtgärder för din verksamhet. Utbildningen sker den 16 mars i Stockholm.

Utbildningen ger dig kunskaper i vad klimatanpassning handlar om och en metod för hur du kan arbeta med klimatanpassning på ett systematiskt sätt. Vi går igenom hur du bedömer risker och sårbarheter samt identifierar och prioriterar åtgärder. Vi varvar teori och praktik vilket gör att du under utbildningens gång skapar din egen checklista för att ta arbetet vidare i din organisation.

Mer information om programmet och anmälan görs via länken,
Klimatanpassning – riskbedömning och åtgärder för din verksamhet – Aktuell Hållbarhet (aktuellhallbarhet.se)

Foto: Cecilia Wyser

Pussel Klimatkonsult stöttar kommuner i Skåne

Pussel klimatkonsult har fått förnyat förtroende att stötta kommuner i Skåne och Halland i att utveckla sin klimatanpassning med utgångspunkt i metodiken i SMHI:s lathund för klimatanpassning. Under 2023 kommer ytterligare 6 kommuner få stöttning. Stödet omfattar kommungemensamma workshops och individuell coachning av medverkande kommuner.
SMHI:s lathund som erbjuder stöd för både praktiskt arbete och inspiration till kommuner som vill arbeta systematiskt med klimatanpassning utifrån ett tänk om ständiga förbättringar.
Projektet pågår under 2023 på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne.[1] Lathund för klimatanpassning | SMHI

Skrift: Är din fastighet klimatsäkrad? Fastighetsägare i ett förändrat klimat

Fastighetsägare påverkas av klimatförändringarna och behöver klimatsäkra sina fastigheter. Branschorganisationen Fastighetsägarna har därför tagit fram en skrift om vad klimatförändringarna konkret kan innebära för en fastighetsägare och hur en fastighetsägare kan arbeta för att klimatsäkra sina fastigheter. Texterna har tagits fram av Pussel Klimatkonsult.

Broschyren finns att ladda ner på Fastighetsägarnas hemsida

Kom igång med klimatanpassning!

Står din organisation inför att påbörja eller utveckla klimatanpassning?

Pussel Klimatkonsult erbjuder här ett stöd. Det handlar om utbildningsdagar, workshops, processstöd till organisationens ansvarige, genomförande av nulägesanalyser, stöd i bedömningar av risker och sårbarheter samt utformande av åtgärder.

Pussel Klimatkonsult lotsar genom processen utifrån en vedertagen metodik
– EU verktyget ”Climate adaptation support tool”

Här finns det projektfinansiering till klimatanpassning!

Att det saknas pengar till klimatanpassningen i Sverige är de flesta överens om. Samtidigt finns det flera utlysningar där man kan söka projektmedel, både nationellt och från EU. Utlysningar där det ofta är ett undersök från svenska klimatanpassningsaktörer. Exempel på sådana utlysningar är:

  • Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar (Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten)
  • Utmaningsdriven innovation (Vinnova)
  • Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket)
  • EU:s miljöfonder LIFE.

Mer information finns på klimatanpassningsportalen, där Pussel Klimatkonsult fortlöpande skriver om projektfinansiering till klimatanpassning, på uppdrag av SMHI. Mer info här.

Pussel Klimatkonsult kommer att hålla i en workshop om projektfinansiering till klimatanpassning konferensen Klimatanpassning 2017 den 7 september 2017, tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Mer info här.

Vi gör´t skriver om Pussel Klimatkonsult

I kampanjen Vi gör´t lyfts ett antal goda exempel från Östergötland på företag som varje dag på olika sätt arbetar för att bidra till en hållbar utveckling. Pussel Klimatkonsult är ett av dessa företag. I exemplet beskrivs företagets goda resultat när det gäller ansökningar till klimatklivet. Hittills 21 beviljade ansökningar om  10,8 bidragsmiljoner som förväntas minska utsläppen av koldioxid med 60 000 ton per år.

Läs mer på Vi gört´ts hemsida