Klimatanpassning

Många kommuner, företag och andra organisationer står idag inför att strategiskt ta ställning till hur de ska hantera klimatförändringarna och klimatanpassningen.

Klimatanpassning förväntas bli en allt viktigare fråga att hantera, eftersom fakta pekar på att vi går mot en varmare värld med fler översvämningar, mer torka, mer ras och skred, fler värmeböljor. Vi förväntas även se konsekvenser av klimateffekter i andra delar av världen som produktionsstörningar, sjukdomar och klimatflyktingar.

Klimatförändringar och klimatanpassning kan upplevas som komplext och svårhanterligt för den som berörs och som behöver hantera frågan. Pussel Klimatkonsult utvecklar tjänster inom klimatanpassning, med fokus på kommunikation, samverkan och att skapa förståelse för olika aktörers behov och förutsättningar när det gäller klimatanpassning.

Föreläsning, utbildning och workshops

Pussel Klimatkonsult erbjuder föreläsningar, utbildningar och workshops som bidrar till ökad kunskap och en handlingskraft när det gäller klimatanpassning. Aktuella teman är

  • Seminarium inför starten av ett klimatanpassningsarbete
  • Utbildning i samband med utveckling av klimatanpassningsarbetet
  • Inspirationsföreläsning – Fastighetsägare i ett förändrat klimat
  • Orienterande föreläsning om projektfinansiering

Aktiviteterna utvecklas och designas så att de hanterar kundens utmaningar för att komma vidare i klimatanpassningsarbetet. Arbetet utgår från vedertagen mreodik som SMHIs lathund för klimatanpassning.

Infomaterial

Pussel Klimatkonsult erbjuder framtagande av informationsmaterial som på ett enkelt och lättfattligt sätt berättar om klimatförändringar och klimatanpassning. Vi använder goda exempel, intervjuer och populariseringar för att göra komplicerad fakta konkret för beslutsfattare och tjänstemän i olika organisationer.

Företaget har ett samarbete med en kommunikationsbyrå och kan om så önskas ta ett helhetsansvar för en produkt.

Klimatanpassningsstrategier

Kommuner är nyckelaktörer när det gäller klimatanpassning. Många kommuner funderar idag på hur de ska komma igång med, eller utveckla arbetet med klimatanpassning. En strategi kan här vara av vikt för att tydliggöra vad klimatanpassnings innebär för kommunen. En strategi som antingen kan vara separat eller integrerad i ett annat styrdokument, till exempel översiktsplan, risk och sårbarhetsanalys eller energiplan.

Pussel Klimatkonsult erbjuder stöd i processen att ta fram en strategi för klimatanpassning. Enstaka insatser eller ett stöd genom hela processen. Tjänsten vänder sig även till mindre kommuner med begränsade resurser.

  • Etablera arbetet: kartläggningar av nuläget, anordnade av utbildningsdag eller workshop eller bollplank
  • Bedömningar av risker och sårbarheter till följd av klimatförändringarna, workshopledning och processledning
  • Åtgärder: Stöd i att identifiera, välja och genomföra åtgärder.
  • Uppföljning och utvärdering av klimatanpassningsstrategier. Filosofin är att en klimatanpassningsstrategi ska vara ett aktivt styrdokument som regelbundet utvärderas och uppdateras.

Metodiken utgår den det så kallade ”Adaptation Support Tool”, som är en EU-modell för hur en strategi för klimatanpassning kan tas fram. Modellen har börjat sätta sig som en standard i Sverige och Svensk Försäkring följer årligen kommunernas klimatanpassning efter denna modell.