Referenser

Exempel på genomförda uppdrag – Pussel Klimatkonsult

Projektfinansiering och projektstöd

 • Ansökningar till Klimatklivet till företag inom lantbruk, miljöteknik, fordonsindustrin, tillverkande industri. Från små startups till stora koncerner. Hittills ca 50 beviljade ansökningar. 2015-2023,  bland annat detta cirkulära kliv: Cirkulär process gör biokol av slam med stöd av Klimatklivet (naturvardsverket.se).
 • Administration av beviljade klimatkliv, Energifabriken AB 2015–2020.
 • Bidragsanalys och stöd i ansökningar för innovativa projekt. Några exempel ”Innovativ process för energisystem på gårdsnivå” samt ansökan om projektmedel till ”Branschöverskridande arena för stärkt innovationskraft och tillväxt för ökad resurseffektivitet och minskade koldioxidutsläpp. 

Klimatanpassning

Utbildningar och coachning till kommuner och andra aktörer

 • Stödprojekt för kommuner i Skåne och Halland i syfte att ta fram klimatanpassningsplaner utifrån metodiken I SMHI:s lathund för klimatanpassning, Länsstyrelsen. 2022-2024
 • Klimatriskbedömningar i projektet Pilot Naturbaserade lösningar Vänerskärgården med Kinnekulle på uppdrag av Biosfärskontoret (underkonsult till Calluna AB) 2022-2023
 • Utbildningar och coachning till kommuner i klimatanpassning, exempel på kommuner är Alingsås, Stenungssund, Kungälv samt kommunerna i Gävleborgs län.

Stöd till myndigheter 

Stöd till myndigheter som Naturvårdsverket, Tillväxtverket, SMHI och ett antal Länsstyrelser -framtagande av beslutsunderlag som analyser och kartläggningar, processledning av klimat och sårbarhetsanalys, dialoger med näringsliv, utbildning. Några exempel:

 • Målgruppsanalys om snö, klimatförändringar och klimatanpassning på uppdrag av sju Länsstyrelser i norra Sverige. 2018
 • Analys och kartläggning av verktyg, behov och åtgärder rörande klimatanpassning bland svenska små och medelstora företag. Ett underlag till Tillväxtverkets handlingsplan för klimatanpassning. (Samverkan Ecosoci) 2017
 • Genomförande av fyra näringslivsdialoger för att få ett näringslivsperspektiv på klimatanpassningsfrågan. Resultatet utgjorde ett underlag till Kontrollstation 2015 om klimatanpassning i Sverige. Dialogerna genomfördes hösten 2014 på uppdrag av SMHI och i samverkan med Catalysator 67. Se bilaga 5 på denna länk

Stöd till branschorganisationer

Hållbarhet

 • Förslag på utveckling av den ekologiska hållbarheten i Kinda kommun, förstudie 2022
 • Uppföljning av Östgötautmaningen – ett projekt för att få kommunerna i Östergötland att ställa om till fossilfria transporter. Energikontoret Östergötland 2019–2021.
 • Goda exempel till broschyren Upphandla klimatsmart och hållbart, Inspiration och tips till kommuner, SKR 2018. Upphandla klimatsmart och hållbart inspiration och tips till kommuner | SKR

Exempel genomförda uppdrag – Anställd

 • 2019 – 2021 Processledning – revidering av den kommunala avfallsplanen i Linköping (Linköpings kommun) Antagen 8 december 2021.
 • 2016 Projektledare för projektet – Verktyg för kommuner för att ta fram en klimatanpassningsstrategi. Ett projekt som genomfördes tillsammans med Länsstyrelsen och en grupp kommuner i Östergötland. Resultatet är  en konkret vägledning för hur kommer kan komma igång med klimatanpassning och kan ses som ett insteg till EU Adaptation Support Tool. (Länsstyrelsen)
 • 2015 – 2016 Förstudie om Vindkraft i Östergötland. Förstudien genomfördes på deltid mellan nov 2015 och mars 2016 på uppdrag av Energikontoret Östra Götaland.
 • 2012 – 2014 Rådgivning om EU-finansiering (Horisont 2020 och LIFE) för miljöteknikföretagare och företagsfrämjare i Östergötland. Projektet genomfördes på deltid på uppdrag av Cleantech Östergötland och i samverkan med Acreo/ Enterprise Europe Network
 • 2006 – 2010 Regionförbundet Östsam, Samordnare av klimatinvesteringsprogram samt projektutveckling: Koordinerade förberedelserna för etablerande av ett regionalt Energikontor i Östergötland, inkl. ansökan om EU-medel samt utvecklade projekten Energiplanering i Östergötland och Klimatcoach Östergötland. Projekt med deltagande från länets kommuner.
 • 2003 – 2006 Linköpings kommun, Samordnare lokala investeringsprogram. Ansökan, rapportering, projektstöd, administration, informationsspridning utvärdering. Åtgärder inom biogas, fjärrvärme, fjärrkyla, effektivisering, naturvård, vattenvård samt klimatkommunikation.
 • 2000 – 2003 NUTEK (nu Tillväxtverket) Programsatsning för att stödja samarbetsprojekt mellan företag och näringslivsnära aktörer i Sverige och östra östersjöregionen (Östersjömiljarden).
 • 1996– 2000 Naturvårdsverket, Projektsekreterare i framtidsstudien Sverige 2021; ett underlag till miljöpropositionen ”Svenska Miljömål” samt projektledare för ett delprojekt inom framtidsstudien – : Att äta för en bättre miljö. Projektledare fören svensk fallstudie om livsmedel och resurseffektivisering, enligt faktor 4-modellen på uppdrag av Nordiska ministerrådet och OECD. Klimatprojekt – en förstudie för att undersöka hur Naturvårdsverket kan arbeta med information om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Utbildning

Utbildningsmässigt är Cecilia ”klimatvetare” med grundexamen i kemi och en licentiatexamen i meteorologi från Stockholms universitet. Som doktorand fick Cecilia möjlighet genomföra mätningar under en polarexpedition i Arktis.

Eftersom intresset för samhällsfrågor och praktisk tillämpning av forskning (Att gå från ord till handling…) är stort har Cecilia vidareutbildat sig i miljövetenskap och i information och kommunikation.