Referenser

Exempel på kunder till Pussel Klimatkonsult är:

Cleantech Östergötland AB, Energifabriken, Energikontoret Östra Götaland, Fastighetsägarna i Stockholm, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Linköpings Stift, Länsstyrelsen i Kronoberg, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västerbotten, Motala kommun, Region Östergötland, Sankt Kors fastighets AB, SMHI, Stångåstaden, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Tillväxtverket, Vadstena kommun och Ödeshögs kommun. Därtill har företaget ett antal miljöteknikföretag och lantbrukare som kunder.

Cecilia Wyser de senaste åren genomfört uppdrag som anställd på Linköpings kommun, Länsstyrelsen i Östergötland, Energikontoret Östra Götaland samt på Cleantech Östergötland AB.

Exempel på genomförda uppdrag – Pussel Klimatkonsult

Projektfinansiering och projektstöd

 • Ansökningar till Klimatklivet till flera aktörer. Hittills 34 beviljade ansökningar.
 • Administration av klimatklivetbidraget, Energifabriken AB
 • Texter om EU finansiering till klimatanpassningsportalen, 2015 på uppdrag av SMHI. Läs mer
 • Projektstöd i stadsutvecklingsprojektet Östra Valla testbädd och demoområde – ansökan om medel från delegationen för hållbara städer, genomförande samt slutrapportering. Uppdraget genomfördes 2012-2015 på uppdrag av Sankt Kors Fastighetsförvaltning.
 • Stöd i slutrapportering av klimatinvesteringsprogram, 2012, på uppdrag av Linköpings- och Norrköpings kommun.
 • Stöd genomförandet av Energiplan och EES-strategi, Ödeshögs kommun 2011-2015 i samverkan med Innopower AB.

Klimatanpassning

 • Målgruppsanalys om snö, klimatförändringar och klimatanpassning på uppdrag av sju Länsstyrelser i norra Sverige.
 • Underlag till Tillväxtverkets handlingsplan för klimatanpassning.
 • Föreläsningar/ workshops om klimatanpassning, Södertälje kommun, Kalmar kommun, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Linköpings Stift, Stångåstaden, Norrköpings kommun, SMHI, Sveriges klimatriksdag, Länsstyrelsen i Västerbotten mfl.
 • Exempeltexter om kommuner som jobbat med klimatanpassning på uppdrag av SKL Läs här
 • Texter till skriften Klimatanpassning och nybyggnation – Tips och råd från kommuner som visar vägen. Uppdraget genomfördes 2015 på uppdrag av SKL i samverkan med Catalysator 67 och Klara Språket AB. Läs skriften här
 • Texter till broschyr om klimatanpassning för fastighetsägare Är din fastighet klimatsäkrad? Fastighetsägare i ett förändrat klimat. Uppdraget genomfördes 2015 på uppdrag av Fastighetsägarna i Stockholm med uppdatering 2019 på uppdrag av Fastighetsägarna Sverige.
 • Genomförande av fyra näringslivsdialoger för att få ett näringslivsperspektiv på klimatanpassningsfrågan. Resultatet utgjorde ett underlag till Kontrollstation 2015 om klimatanpassning i Sverige. Dialogerna genomfördes hösten 2014 på uppdrag av SMHI och i samverkan med Catalysator 67. Se bilaga 5 på denna länk

Exempel på pågående och genomförda uppdrag – Anställd

 • 2019 – 2020 Processledning – revidering av den kommunala avfallsplanen i Linköping (Linköpings kommun) Antagen 8 december 2021.
 • 2016 Projektledare för projektet – Verktyg för kommuner för att ta fram en klimatanpassningsstrategi. Ett projekt som genomfördes tillsammans med Länsstyrelsen och en grupp kommuner i Östergötland. Resultatet är  en konkret vägledning för hur kommer kan komma igång med klimatanpassning och kan ses som ett insteg till EU Adaptation Support Tool. (Länsstyrelsen)
 • 2015 – 2016 Förstudie om Vindkraft i Östergötland. Förstudien genomfördes på deltid mellan nov 2015 och mars 2016 på uppdrag av Energikontoret Östra Götaland.
 • 2012 – 2014 Rådgivning om EU-finansiering (Horisont 2020 och LIFE) för miljöteknikföretagare och företagsfrämjare i Östergötland. Projektet genomfördes på deltid på uppdrag av Cleantech Östergötland och i samverkan med Acreo/ Enterprise Europe Network
 • 2006 – 2010 Regionförbundet Östsam, Samordnare av klimatinvesteringsprogram samt projektutveckling: Koordinerade förberedelserna för etablerande av ett regionalt Energikontor i Östergötland, inkl. ansökan om EU-medel samt utvecklade projekten Energiplanering i Östergötland och Klimatcoach Östergötland. Projekt med deltagande från länets kommuner.
 • 2003 – 2006 Linköpings kommun, Samordnare lokala investeringsprogram. Ansökan, rapportering, projektstöd, administration, informationsspridning utvärdering. Åtgärder inom biogas, fjärrvärme, fjärrkyla, effektivisering, naturvård, vattenvård samt klimatkommunikation.
 • 2000 – 2003 NUTEK (nu Tillväxtverket) Programsatsning för att stödja samarbetsprojekt mellan företag och näringslivsnära aktörer i Sverige och östra östersjöregionen (Östersjömiljarden).
 • 1996– 2000 Naturvårdsverket, Projektsekreterare i framtidsstudien Sverige 2021; ett underlag till miljöpropositionen ”Svenska Miljömål” samt projektledare för ett delprojekt inom framtidsstudien – : Att äta för en bättre miljö. Projektledare fören svensk fallstudie om livsmedel och resurseffektivisering, enligt faktor 4-modellen på uppdrag av Nordiska ministerrådet och OECD. Klimatprojekt – en förstudie för att undersöka hur Naturvårdsverket kan arbeta med information om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Utbildning

Utbildningsmässigt är Cecilia ”klimatvetare” med grundexamen i kemi och en licentiatexamen i meteorologi från Stockholms universitet. Som doktorand fick Cecilia möjlighet genomföra mätningar under en polarexpedition i Arktis.

Eftersom intresset för samhällsfrågor och praktisk tillämpning av forskning (Att gå från ord till handling…) är stort har Cecilia vidareutbildat sig i miljövetenskap och i information och kommunikation.