Klimatklivet 2024 – webinar och dags att boka din ansökan.

Aktuellt

Nu är 10 ansökningar inskickade till klimatklivets sökomgång den 11 juni. Spännande åtgärder inom cirkulär ekonomi, vätgas samt tankstationer för förnybart bränsle. 
 
Nu blickar vi framåt! 
 
Under september kommer vi börja ta in ansökningar till sökomgånen med stopp den 8 november. Välkommen med din förfrågan!

Webinar

Vill bjuda in till ett webinar jag håller tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland. Jag kommer berätta vad klimatklivet är och ge tips och råd för en framgångsrik ansökan.
 
Datum: 4 September
Tid: 10:00 – 11:30
Plats: Digitalt via Teams. Länk kommer till den som anmäler sig,
 
Mer info och anmälan finns på följande länk:  
Webbinarium om Klimatklivet | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

Ansökan och anbud – 2024

Klimatklivets ansökningsperioder 
  • 1–8 november

Klimatklivets anbudsperiod för publik laddinfrastruktur och tankstationer för vätgas:

  • Nästa samråd: 18–29 november 2024
  • Nästa utlysning: 20 januari–7 februari 2025

Om våra tjänster

Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt stöd för investeringar som varaktigt minskar utsläppen av växthusgaser. Avgörande för att få bidrag är åtgärdens koldioxideffektivitet, dvs hur mycket koldioxid som kan plockas bort per investerad krona. 

Pussel Klimatkonsult erbjuder ett stöd till företag och andra aktörer som vill söka klimatklivet.  Pussel Klimatkonsult har gedigen erfarenhet och har hjälpt ett stort antal företag inom bland annat lantbruk och cirkulär ekonomi till beviljade ansökningar. Exempel på beviljade ansökningar är investeringar är tankstationer för förnybart bränsle, energikonvertering inom lantbruk, trädgård och industri, laddstationer för elfordon, lustgasrening samt cirkulära innovationer med klimatnytta. Sammanlagt ca 50 beviljade ansökningar. 

Bidragsanalys

Om inte klimatklivet passar er projektidé kan jag erbjuda en bidragsanalys över möjliga projektfinansiärer, både nationellt och inom EU.  Exempel på finansiärer är Energimyndigheten, Vinnova, LIFE, Horisont Europa. Bidragsanalysen görs i samverkan med experter på de olika bidragssystemen.  

Nytt erbjudande: Bedömning av klimatrisker som en del av hållbarhetsredovisningen

Vill du ha koll på hur ditt företag påverkas av klimatförändringarna? Har du krav på dig att bedöma klimatrisker som en del av din hållbarhetsredovisning? Då kan vår nya tjänst klimatrisker och hållbarhetsredovisning vara något för dig.

Vi söker nu företag som vill prata klimatrisker och / eller bli pilotkunder. Som ett första steg erbjuds en digital träff på Microsoft Teams för ett samtal kring ert företags behov när det gäller klimatriskbedömning som en del av hållbarhetsredovisningen. Det kan handla om platsen, leverantörkedjan eller marknaden. Träffen är kostnadsfri. Utifrån resultatet av behovsprövningen kommer vi erbjuda skräddarsydda workshops till ett introduktionspris.  

Genom att arbeta med sina klimatrisker uppfyller man lagkrav i hållbarhetsdirektiven samtidigt som man undviker skadekostnader och kan utveckla nya affärsmöjligheter. Vår modell bygger på dialog och delaktighet samtidigt som den erbjuder en hög grad av digitalisering, något som lägger grunden för ett långsiktigt arbete baserat på ständiga förbättringar.  I utvecklingen har vi tagit fasta på globala målen, CSRD, Taxonomin och ISO-standarder för riskbedömningar. Klimatriskbedömningen är en del av den dubbla väsentlighetsanalysen.

Pussel Klimatkonsult stöttar kommuner i Skåne

Pussel klimatkonsult har fått förnyat förtroende att stötta kommuner i Skåne och Halland i att utveckla sin klimatanpassning med utgångspunkt i metodiken i SMHI:s lathund för klimatanpassning. Under 2023 kommer ytterligare 6 kommuner få stöttning. Stödet omfattar kommungemensamma workshops och individuell coachning av medverkande kommuner.
SMHI:s lathund som erbjuder stöd för både praktiskt arbete och inspiration till kommuner som vill arbeta systematiskt med klimatanpassning utifrån ett tänk om ständiga förbättringar.
Projektet pågår under 2023 på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne.[1] Lathund för klimatanpassning | SMHI

Skrift: Är din fastighet klimatsäkrad? Fastighetsägare i ett förändrat klimat

Fastighetsägare påverkas av klimatförändringarna och behöver klimatsäkra sina fastigheter. Branschorganisationen Fastighetsägarna har därför tagit fram en skrift om vad klimatförändringarna konkret kan innebära för en fastighetsägare och hur en fastighetsägare kan arbeta för att klimatsäkra sina fastigheter. Texterna har tagits fram av Pussel Klimatkonsult.

Broschyren finns att ladda ner på Fastighetsägarnas hemsida

Kom igång med klimatanpassning!

Står din organisation inför att påbörja eller utveckla klimatanpassning?

Pussel Klimatkonsult erbjuder här ett stöd. Det handlar om utbildningsdagar, workshops, processstöd till organisationens ansvarige, genomförande av nulägesanalyser, stöd i bedömningar av risker och sårbarheter samt utformande av åtgärder.

Pussel Klimatkonsult lotsar genom processen utifrån en vedertagen metodik
– EU verktyget ”Climate adaptation support tool”

Här finns det projektfinansiering till klimatanpassning!

Att det saknas pengar till klimatanpassningen i Sverige är de flesta överens om. Samtidigt finns det flera utlysningar där man kan söka projektmedel, både nationellt och från EU. Utlysningar där det ofta är ett undersök från svenska klimatanpassningsaktörer. Exempel på sådana utlysningar är:

  • Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar (Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten)
  • Utmaningsdriven innovation (Vinnova)
  • Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket)
  • EU:s miljöfonder LIFE.

Mer information finns på klimatanpassningsportalen, där Pussel Klimatkonsult fortlöpande skriver om projektfinansiering till klimatanpassning, på uppdrag av SMHI. Mer info här.

Pussel Klimatkonsult kommer att hålla i en workshop om projektfinansiering till klimatanpassning konferensen Klimatanpassning 2017 den 7 september 2017, tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Mer info här.

Vi gör´t skriver om Pussel Klimatkonsult

I kampanjen Vi gör´t lyfts ett antal goda exempel från Östergötland på företag som varje dag på olika sätt arbetar för att bidra till en hållbar utveckling. Pussel Klimatkonsult är ett av dessa företag. I exemplet beskrivs företagets goda resultat när det gäller ansökningar till klimatklivet. Hittills 21 beviljade ansökningar om  10,8 bidragsmiljoner som förväntas minska utsläppen av koldioxid med 60 000 ton per år.

Läs mer på Vi gört´ts hemsida